CLIENTS

Almarai Co. – KSA
Health Water (NOVA), Riyadh – KSA
KUDU Bakery, Riyadh – KSA
Al Rashed Food Co. – KSA
Zawaq Foods, Jeddah – KSA
Emad Bakeries, Jeddah – KSA
Food & Fine Pastries (Sunbulah), Jeddah – KSA
Siafa International Mfg. (Siafa Dates), Jeddah – KSA
Yaumi International Bakeries, Duba – UAE